Маркетингови проучвания

ЗА УСПЕХА НА ВАШИЯ БИЗНЕС – ЕФЕКТИВНИ МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ!

Екип от млади, амбициозни и креативни изследователи в областта на социологията и маркетинга Ви предлага организиране и провеждане на маркетингови проучвания.

Маркетинговата среда се променя с ускоряващ се ритъм и необходимостта от маркетингова информация в реално време е по-голяма, отколкото когато и да е било.

Ползите от Маркетинговите Изследвания:

  • Превръщат несигурността в маркетингово решение.

  • Превръщат аргументите във факти.

  • Спомагат за бързо и навременно вземане на управленско решение.

Всеки маркетингов проблем има своето решение!

Но…! Първо трябва да знаете кои са причините за него. Тук е нашата роля. Ние прилагаме всички видове изследвания:

Пазарни: големина, поглъщаемост, прогноза за развитие; пазарен дял на основните фирми; основни пазарни сегменти и тенденции на развитие.

Поведение на потребителя - защо, кога и колко купуват потребителите; поведение при купуване; фактори, влияещи върху процеса на купуване.

По стоковата политика: идеи за нови стоки; избор на търговска марка; сравнителен анализ на изделията на конкурентите; тестване на нови стоки/ пазари; избор на стратегия за следпродажбен сервиз.

По ценовата политика: сравнителен анализ на цените на пазара; оценка на стратегията на основния конкурент; формиране на ценова стратегия; избор на схема за стимулиране на продажбите чрез отбиви от цената, талони, облекчени схеми на плащане и др.

По пласментната политика: анализа на продажбите по територии; анализ на пласментната политика на конкурента; избор на канали за реализация; избор на посредници; развитие на дистрибуторска мрежа; методи за стимулиране на продажбите; оценка на търговските служители; избор на местоположение на търговски обекти.

По комуникационната политика: идеи за нова рекламна стратегия; тестване на идеите за нова реклама за търсен ефект; оценка на ефекта от рекламата; изследване ефективността на рекламната стратегия; изследване на рекламните стратегии на конкурентите; оценка на рекламата по пощата; разработване на програма за връзки с обществеността.

 

Как се случват нещата?

ВИЕ Поставяте проблема или заедно идентифицираме проблема.

НИЕ

  1. Изготвяме дизайн на изследването (План, продължителност).

  2. Пресмятаме разходите (цена).

  3. Представяме Ви плана на изследването.

  4. Уточняваме подробностите.

  5. Провеждаме изследването.

  6. Предоставяме ви доклад от изследването.

  7. Презентираме резултатите и изводите.

 

Реализирани от нас проучвания

 

Ние сме тук, за да сме в полза на Вашия бизнес и да оправдаем Вашите очаквания.

Comments are closed.